برای مشاهده سایت اداره کل استاندارد یزد لطفا به آدرس:
 
 
yazd.isiri.gov.ir
 
مراجعه فرمایید